>> ความเป็นมาบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย ทีเคเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

          บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557และทำการขออนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 โดยทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกัแรงงานต่างด้าว ทั้ง พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มากว่า 10ปี เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทางด้านการนำแรงงานต่างด้าวส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพานิชยกรรม


          เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนด ทางบริษัท ฯ ได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันแก่รัฐบาล เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,000,000บาท (ห้าล้านบาทถ้วนเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใส และพร้อมให้บริการผู้ประกอบการด้วยความรับผิดชอบอย่างแท้จริง 


   >> การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


          จากประสบการณ์นำเข้าแรงงานต่างด้าวเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ในช่วงแรกที่รัฐบาลไทยได้เปิดทำสนธิสัญญาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อน เรียกว่า บันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการจ้างงาน (Memorandum of Understanding on Employment Cooperation) หรือที่เรียกกันติดปากว่า MOUระหว่าง ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และพม่า เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 ในบริบทที่แรงงานจากประเทศเพื่อน บ้านหลั่งไหลเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะที่กลไกจัดการแรงงานข้าม ชาติของรัฐกลับไร้ประสิทธิภาพ ดังข้อเท็จจริงที่ฟ้องให้เห็นก็คือ การมีแรงงานข้าม ชาติผิดกฎหมายในประเทศไทยจำนวนมากที่ไม่สามารถจัดการให้เป็นที่ยุติได้ สภาพ เช่นนี้เองที่ MOU ได้ถูกริเริ่มขึ้น โดยนัยหนึ่ง MOU เป็นความพยายามแก้ไขปัญหา แรงงานข้ามชาติเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ใน MOU ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

          บริษัทมุ่งมั่นในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ ในฐานะเพื่อนคู่คิดให้กับผู้ประกอบการ จึงเป็นบทสรุปที่ทำให้การดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานของทีเค เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ประกอบการมาจนถึงทุกวันนี้

   >> บริการของเรา

           นำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้เงื่อนไข MOU
           บริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร
           บริการทำใบอนุญาตทำงาน
สิ่งที่ได้
           พนักงงานมีพาสปอร์ต และวีซ่าทำงานทุกคน
           พนักงานมีใบอนุญาติทำงาน
           พนักงานสามารถพูดไทยได้
           พนักงานมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน
           พนักงานมีความสะอาด สุภาพเรียบร้อย อดทน
           พนักงานมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุจากสถานประกอบการ

  >> เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีนำเข้าแรงงานต่างด้าว 


นายจ้าง  กรณีบุคคลธรรมดา

 ✅ สำเนาใบโควตา จำนวน  5 ชุด
 ✅ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  5 ชุด
 ✅ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  5 ชุด
 ✅ แผนที่สถานที่ทำงาน จำนวน  5 ชุด
 ✅ หนังสือมอบอำนาจ (TK จัดเตรียม) จำนวน  5 ชุด
 ✅ รูปถ่าย 
  - ป้ายสถานประกอบการ จำนวน  1 รูป
  - สถานประกอบการ จำนวน  2 รูป
  - ลักษณะงานที่ต้องทำ จำนวน  6 รูป
  - ผลิตภัณฑ์ จำนวน  2 รูป
  - ที่พักคนงาน จำนวน  4 รูป
 ✅ หนังสือข้อตกลงในการจ้างงาน ประกอบด้วยอัตราค่าจ้าง,
ชั่วโมงการทำงาน,วันหยุด, ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
 จำนวน  1 รูป


นายจ้าง  กรณีนิติบุคคล

  สำเนาใบโควตา (ประทับตราบริษัท) จำนวน  5 ชุด
 ✅ หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (ประทับตราบริษัท) จำนวน  5 ชุด
 ✅ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน  5 ชุด
 ✅ สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท (ประทับตราบริษัท) จำนวน  5 ชุด
 ✅ แผนที่สถานที่ทำงาน (ประทับตราบริษัท) จำนวน  5 ชุด
 ✅ หนังสือมอบอำนาจ (TK จัดเตรียม) จำนวน  5 ชุด
 ✅ รูปถ่าย 
  - ป้ายสถานประกอบการ จำนวน  1 ชุด
  - สถานประกอบการ จำนวน  2 ชุด
  - ลักษณะงานที่ต้องทำ จำนวน  6 ชุด
  - ผลิตภัณฑ์ จำนวน  2 ชุด
  - ที่พักคนงาน จำนวน  4 ชุด
 ✅ หนังสือข้อตกลงในการจ้างงาน ประกอบด้วยอัตราค่าจ้าง,
ชั่วโมงการทำงาน,วันหยุด, ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
 จำนวน  1 ชุดแรงงานต่างด้าว

หาแรงงานต่างด้าว

นำเข้าแรงงานต่างด้าว

นำเข้าแรงงานต่างด้าวในระบบ MOU

นำเข้าแรงงานพม่า

นำเข้าแรงงานกัมพูชา

นำเข้า MOU


 
เว็บสำเร็จรูป
×